SENT - uwaga zmiany od 1 maja 2019


Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu na PUESC

KOMUNIKAT O  OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZAAWANSOWANEGO POZIOMU DOSTĘPU DO PUESC

przez:

 • podmioty wysyłające i podmioty odbierające, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia
  w rejestrze SENT;
 • podmioty odbierające, które uzupełniają zgłoszenia w rejestrze SENT o informację
  o odbiorze towaru.

Obowiązek ten nie dotyczy przewoźników!

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

 

Obowiązek dotyczy:

 • od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT (SENT_100 lub SENT_200);
 • od 1 sierpnia 2019 r. podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację
  o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu
do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi
„e-Klient".

Ministerstwo Finansów prosi wyżej wymienione podmioty o niezwlekanie ze składaniem tych wniosków. Wcześniejsze, sukcesywne składanie wniosków umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej na sprawną ich rejestrację, a podmiotom gospodarczym zapewni właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie uwierzytelniania.

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (eFormularze):

 • rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;
 • rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;
 • rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Uwaga!

Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji  tożsamości.

Uwaga!

Rozpatrywanie wniosków o rejestrację/aktualizację danych podmiotu oraz
o rejestrację/aktualizację reprezentacji nie wymaga posiadania stosownego pełnomocnictwa
i opłaty skarbowej  i trwa krócej, jeżeli złoży go osoba umocowana do samodzielnej reprezentacji podmiotu w KRS, CEIDG, umowie spółki itp.

Pozostałe osoby, które mają być zarejestrowane jako reprezentanci podmiotu zobowiązane są do posiadania pełnomocnictwa w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym mocodawcy. Pełnomocnictwa należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Centralna Rejestracja IAS w Poznaniu.

Pełnomocnictwo powinno uprawniać do wykonywania czynności określonych w ustawie
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, tj.:

 • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania;
 • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

W przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego należy dołączyć dokumenty rejestrowe tego podmiotu (np. wydruk z rejestru w kraju trzecim), z których wynika umocowanie osoby udzielającej upoważnienia do reprezentowania podmiotu.

Szczegółowe informacje dotyczące usługi „e-Klient" zawarte są w „e-Klient - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego.

Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany