Rodo – klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego

godnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE RODO informujemy, że:

 

w obiektach PHT TRACOM Spółka z o.o., w tym na Stacjach Paliw  i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

 

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

Przedsiębiorstwo Handlowow-Transportowe TRACOM Spółka z o.o..

Dane teleadresowe: 11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 11

tel. +48 (89) 741 07 50, e-mail: tracom@tracom.pl

 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia

bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiektach PHT TRACOM Spółka z o.o.

 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

4) Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pani/Pan zgodę na rejestrację wizerunku oraz

w konsekwencji do przetwarzania danych osobowych przez PHT TRACOM Spółka z o.o., a także potwierdza, że zapoznał/a się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli

 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być te podmioty, którym administrator ma

obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo

decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.

 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

 

7) Pani/Pana dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu,

o którym mowa w pkt. 3. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych

już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 21 od momentu zapisu. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.aov.pl ), gdy

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu

określonego w pkt. 2.

 

11) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4